100% CENSORED. 0% Debunked

คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitles)

วาระ Bill Gates

กำเนิดบิ๊กฟาร์มา

ใครควบคุมการบรรยาย

CDC

Plandemic 2 Indoctornation

ตัวตรวจสอบข้อเท็จจริงทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่

W.H.O. คือใคร?